APLİKASYON (ÖLÇÜM)

APLİKASYON NEDİR:

    Aplikasyon Fransızcadan dilimize geçmiş bir sözcüktür. Uygulama anlamındadır. Harita Mühendislik faaliyetlerinde aplikasyon: Bir projenin zemine uygulanmasıdır.  Aplikasyon işlemi için ,uygulaması yapılacak projenin jeodezik olarak belirlenmiş koordinat sistemlerinden birisinde koordinat değerleri hesaplanır. Çeşitli ölçüm yöntem ve ekipmanları ile koordinat sistemlerine göre proje zemine uygulanır. Çeşitli meslekler tarafından hazırlanmış projenin doğru bir şekilde aplikasyonları yapılması gerekir.                                      

*  Günümüzde hassas ölçüm aletleri ve teknik yardımlarıyla projenin aplikasyonu harita mühendisleri tarafından yapılmaktadır.

APLİKASYON ARAZİYE UYGULANIŞ METOTLARI:

1) Bağlama Yöntemi:

Aplikasyonu yapılacak nokta bir doğrunun dışında ise üçgenler oluşturularak noktanın yeri bulunabilir. Bu yöntemde jalon, şakul ve çelik şerit metre gibi basit ölçme araçları kullanılır.        

2) Dik Koordinat Yöntemi :

Aplikasyonu yapılacak nokta bir doğrunun dışında ise dik koordinat sistemi kullanılarak da aplike edilebilir. Bu yöntemde jalon, şakul, sayma çubuğu, prizma ve çelik şerit metre gibi basit ölçme araçları kullanılır.

3) Kutupsal Yöntem:

Aplikasyonu yapılacak nokta bir doğrunun dışında ise kutupsal yöntem de kullanılarak noktalar aplike edilebilir. Bu yöntemde jalon, şakul, prizma ve çelik şerit metre gibi basit ölçme araçları ile total station kullanılır.

     Aplikasyon Krokisi Hazırlama:

   Aplikasyon yapımından önce arazinin büyüklüğü ve ayrıntılara çokluğuna göre A4 (210x297 mm) veya A3 (297x420 mm) boyutundaki altlıklara aplikasyon krokisi düzenlenir. Aplikasyon krokisine paftadan alınan ölçüler yaklaşık ölçekli olarak çizilir (Yazılar ve çizgiler kroki çizim kurallarına uygun olarak çizilmelidir.). Aplikasyon krokisi, uygulama dik koordinat yöntem veya kutupsal yöntemlerin hangisi kullanılacaksa ona göre 2 ye ayrılır.

Dik Koordinat Yönemiyle Aplikasyon Krokisi Hazırlama:

- Çizim altlığı hazırlanır.

- Paftadan aplikasyonu yapılacak parsel bulunur. Parsel, yaklaşık ölçekle krokiye çizilir.

- Parselin çevresindeki poligon noktaları bulunarak krokiye işaretlenir.

- Poligon noktalarından parseli çevreleyecek şekilde ölçü doğruları çizilir.

- Parselin köşe ve kırık noktalarından ölçü doğrularına gönye ile dikler düşülür.

- Paftadan parselin köşe ve kırık noktalarından ölçü doğrusuna düşülen dikler ve dik ayak boyları hassas cetvelle dikkatlice ölçülür.

- Ölçülen değerler pafta ölçeği dikkate alınarak arazi değerleri bulunur ve krokiye yazım kurallarına uygun şekilde yerlerine yazılır.       

 

                                    Dik Koordinat Yönemiyle Aplikasyon Krokisi Örneği   

Kutupsal Yöntemle Aplikasyon Krokisi Hazırlama:  

                                                        

- Çizim altlığı hazırlanır.

- Paftadan aplikasyonu yapılacak parsel bulunur. Parsel, yaklaşık ölçekle krokiye çizilir.

- Parselin çevresindeki poligon noktaları bulunarak krokiye işaretlenir.

- Poligon noktalarından parseli çevreleyecek şekilde ölçü doğruları çizilir.

- Poligon noktalarından (P112 nu.lı poligon noktası) birine, (parselin köşe ve kırık noktalarının hepsini görebilen ) açıölçerin merkezi dikkatlice yerleştirilir.

- Diğer bir poligon noktasına (P113 nu.lı poligon noktası) giden ölçü doğrusuna açıölçeri sıfır grad çizgisi çakıştırılır

- Paftadan parselin köşe ve kırık noktalarına P112 nu.lı noktadan giden doğrultularla ölçü doğrusu arasındaki açılar dikkatlice ölçülür [(P113 P112 1) (P113 P112 2) (P113 P112 3) (P113 P112 4)].

- P112 noktasından itibaren cetvelle ölçtüğümüz açılar doğrultusunda bütün noktalar mesafeye göre tek tek aplike edilir.

- Ölçülen değerler pafta ölçeği dikkate alınarak arazi değerleri bulunur ve yazım kurallarına uygun şekilde krokiye, yerlerine yazılır

- Paftadan parselin köşe ve kırık noktalarına P112 nu.lı noktadan giden doğrultuların uzunlukları da hassas cetvelle dikkatlice ölçülür ( P112 1, P112 P112 3, P112 4).

                           

                                    Kutupsal Yöntemle Aplikasyon Krokisi Örneği

YOLA TERK

 • Yola terk işlemi; imar planlarının uygulanışı sırasında, imar parsellerinin oluşturulabilmesi için taşınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak taşınmazın tamamının veya bir kısmının imar planına uygun olarak kamu yararına (yola, yeşil alana, parka) terk edilmesi işlemidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki görselde görüldüğü gibi yeni açılan bir yol bir adayı parçalıyorsa parsellerin numaraları korunur. Sadece yola giden kısımları A, B, C gibi harflerle gösterilir. Daha sonra adanın parçalanması göz önünde bulundurularak parçalanan adanın numarası, oluşan adalardan en çok parseli bulunanda bırakılır. Yeni oluşan adaya ya da adalara, beldenin en son ada numarasını izleyen ada numarası verilir.

 

 • Yola Terk ile İlgili Mevzuat

 

Yola terk işlemi, parselasyon (aynı zamanda ayırma) işleminin özel bir şekli olduğundan ayırma işlemi ile ilgili bütün mevzuat, yola terk işlemi içinde geçerlidir.

 

Fen Dairesi Başkanlığı çıkışlı ilgili genelge eki, yola terk işlemini; haritasının ilgililerince yaptırılması ve kadastro müdürlüğünce kontrol edilmesi gereken işlemlerden olarak belirlemiştir.

 

 • Yola terk ile ilgili mevzuat şunlardır:

 

 •   İmar Yasası

 •   Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Yasa

 •   Tapu Sicil Tüzüğü

 •   Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği

 •   Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği

 • Plansız Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği

 • İlgili genelgeler.

 

 

 • YOLA TERK HARİTALARI

Yola terk haritaları; imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlemi nedeni ile yapılan haritalara denir.

Yola terk haritalarının temini için bazı belgelerin hazırlanması gerekiyor.

 

 • GEREKLİ BELGELER

- Taşınmaz malın güncel tapu senedi ve ya tapu kayıt örneği .

 

- Taşınmaz malın bulunduğu yere göre belediye veya il Encümenin olumlu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin  tasdikli örneği.

 

- Serbest çalışan mühendisin mesleğini serbest olarak icra ettiğin harita ve kadastro mühendisleri odasından  almış olduğu büro tescil belgesi .

 

- Talepleri tapu malikleri yada kanuni temsilcileri aracılığıyla yapılması durumunda serbest çalışan mühendisten tapu malikleri veya maliklerden  biri ile  yaptığı iş yapım sözleşmesi veya vekaletname örneği

 

- Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımından kullanılan belgelerin tahsilat makbuz örneği.

 

- Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait ölçü, hesap,kroki,koordinat çizelgeleri  ve yola terk haritası.

 

- İşlem ile ilgili kadastro gören yerlerde biri asıl olmak üzere 3 takım işlem dosyası, kadastro görmeyen yerlerde ise iki takım işlem dosyası, kadastro müdürlüğüne verilir.

Yola İhdas işlemi

 

      Yoldan İhdas , imar uygulamasından önce yol niteliğinde olan bir taşınmazın , yolun kapanmasıyla düzenlenen yeni harita ile yoldan ayrılarak bir parsel numarası ile Tapuya tescil edilmesidir. Bu yol tamamen kapanmış ya da yol fazlalığı sebebiyle ihdas edilmiş olabilir.

Bu işlem sonrasında kadastro yolu , yol vasfını tamamen kaybeder ve belediye, köy, karayolları genel müdürlüğü veya hazine adına tescil edilir.

     Yoldan ihdas işlemi, haritası ilgilisi tarafından serbest harita mühendisine yaptırılıp, kadastro müdürlüğünce de kontrol edilmesi gereken bir işlemdir.

Yoldan ihdas ; teknik yönü olması nedeniyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi nedeniyle’ de tapu müdürlüklerini ilgilendirmektedir.

 

 

  Yola İhdas ile İlgili Mevzuat

           Yoldan ihdas işlemi de “Ayırma” gibi, teknik çalışmayı gerektirir ve tescile tabidir. Fen Dairesi Başkanlığı çıkışlı ilgili genelge eki, yoldan ihdas işlemini; haritasının ilgililerince yaptırılması ve kadastro müdürlüğünce kontrol edilmesi gereken işlemlerden olarak belirlemiştir. Yoldan ihdas için de geçerli olan mevzuatların özelliklerine, “ayırma haritaları ile ilgili mevzuat” bölümünde değinilmişti. İlave olarak Tapu Yasa’sının ilgili maddesi de yoldan ihdas ile ilgilidir.

Yoldan ihdas ile ilgili mevzuat şunlardır:                                            

 

- Tapu Yasası.     

- İmar Yasası .     

- Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Yasa.                  

- Tapu Sicil Tüzüğü .                                                             

- Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği .             

-  Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği .                  

- Plansız Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği  .                  

- Tapu ve Kadastro Fen İşleri İzah namesi ve ilgili genelgeler.

 

 

YOLA İHDAS HARİTALARI

      Yoldan ihdas, önceden yol olmasına karşılık, imar planı gereği kapanan yolların imar planındaki amacına uygun olarak işleme tabi tutulmasıdır.                                                                                                        

Başka bir anlatımla; yoldan ihdas haritaları, imar planı uygulaması sırasında kapanan yol nedeniyle oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan haritalardır. Ait olduğu adanın son parsel numarasını alır. Tapu yasası gereğince belediye sınırları içinde belediye, dışında ise köy tüzel kişiliği adına tapu kütüğünün müstakil bir sayfasına kaydedilir.

 

   GEREKLİ BELGELER                                                                                                                                                    

 • Teknik belge.

 • Plan örneği.

 • Aplikasyon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İFRAZ NEDİR?

 

İfraz (ayırma) tapu kütüğünde tek bir parseli halinde kayıtlı olan gayrimenkullerin  teknik usullere göre düzenlenen haritalarla gerek kazaen ve gerekse yargı yoluyla veya anlaşarak belli parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemine deniyor.

 

 

 

 

 

İfraz işlemi nasıl yapılır?

İfraz işleminin yapılabilmesi için ifraz harcı ödenmeli ve gerekli belgelerle söz konusu gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye başvurulması gerekiyor.

 

İfraz harcı hesabı parselin ifraz olmadan önceki değeri üzerinden yapılır. İfraz işleminin yapıldığı gayrimenkullerin ilgili belediye tarafından bildirilen emlak beyan değerinden az olmaması gerekiyor. Buna göre beyan edilecek değerleri üzerinden binde 9.9 oranında tapu ifraz harcı tahsil ediliyor. Bununla birlikte, ifraz işlemine konu olan gayrimenkullerin üzerinde rehin, irtifak hakkı veya şerh olmaması gerekiyor. (Hak sahipleri tarafından alınmalı)

 

 

  

 

 

 

İfraz işlemi için gerekli belgeler:

* Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve ek belgeler.

* Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

* İstendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere  taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı.

* Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.

* İfraz işleminin yapıldığı gayrimenkulün niteliği eğer bina ise DASK deprem sigortasının olması gerekiyor.

 

İfraz İşlemi Ne Kadar Sürede Tamamlanır?

İfraz işlemi müracaatını takip eden 30 gün içerisinde ilgili kurumlar tarafından incelemeler yapılır ve işlem sonuçlandırılır. İşlemin onaylanmasının ardından imar planı 15 gün içerisinde tapu müdürlüğüne teslim edilir. Tapu müdürlüğünün tescil işlemini 30 gün içerisinde gerçekleştirme mecburiyeti bulunmaktadır.